چهارشنبه 27 تیر 1403  

معرفی مدیر تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان

معرفی مدیر تحقیقات و فناوری.نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر مسعود فروتن

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی

صفحه علم سنجی