چهارشنبه 9 اسفند 1402  

درباره ما

درباره ما.

مدیریت تحقیقات و فناوری در نظر دارد با تلاش مداوم ، اهتمام و همياری پژوهشگران در راستای چشم انداز کلان دانشگاه به نحوی گام بر دارد تا اين دانشگاه به عنوان دانشگاهي مرجع، پيشرو و  نوآور درگستره پژوهش هاي مرتبط با سلامت، آموزش پزشكي و همچنين پيشگام در عرصه تولید و اشاعه علم و فناوري هاي نوين علوم پزشكي در سطح منطقه شناخته شود. 
مدیریت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان، در راستای چشم انداز دانشگاه که خود متأثر از سند علمی سلامت، مأموريت  اصلی زير را در حيطه پژوهش بر عهده دارد:

 •     پژوهش هاي بنيادي، كاربردي و توسعه اي مرتبط با سلامت انسان  

گسترش پژوهش از اصول اساسی توسعه یافتگی کشورها می باشد. لازمه استمرار برنامه تحقیقاتی و توسعه علمی هر کشور در زمینه های علوم پزشکی، حرکت هدفمند و منطبق با برنامه ریزی جهت انجام پژوهش های مبتنی بر نیاز کشور می باشد.
در این راستا مدیریت تحقیقات و فناوری با تولید و گسترش دانش و فناوری علوم مرتبط با سلامت و ارتقای کمی و کیفی گنجینه نیروی انسانی پژوهشگر، ارتقای جایگاه پژوهشی دانشگاه در عرصه ملی و بین المللی و مشارکت در جنبش نرم افزاری و دستیابی به نقشه جامع تحقیقاتی، مأموریت کلان خود را دنبال می کند، تا ضمن ساماندهی انجام پژوهش در کشور، منابع تحقیق از جمله نیروی انسانی وزمالی را به تحقیقات مبتنی بر نیاز منطقه سوق دهد.

مدیریت تحقیقات و فناوری دانشگاه با در برداشتن زیرمجموعه های شامل امور پژوهشی، و امور بین الملل و سمینارها، کتابخانه مرکزی، کمیته پژوهشی دانشجویان، انتشارات و دفتر ارتباط با صنعت تلاش جهت توسعه گستره پژوهشی، طراحی نقشه جامع علمی کشور، اولویت بندی نیازهای واقعی منطقه در انجام پژوهش و تولید علم را از اولویت های کاری خود قرارداده است.