چهارشنبه 9 اسفند 1402  

مراکز میزبان پزشک پژوهشگر

مراکز میزبان پزشک پژوهشگر.

مراکز میزبان
برنامه توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی مبتنی بر آموزش نیروی انسانی محقق می باشد. این برنامه برای آموزش بهترین ها در علوم پزشکی است و یکی از انقلابی ترین طرح های آموزشی در تاریخ علوم پزشکی کشور است. وزارت بهداشت از چالش های این برنامه بخوبی آگاه است و با بررسی برنامه های مشابه در دیگر کشورهای جهان سعی کرده تا کمترین مشکل در اجرای آن ایجاد شود. همکاری معاونت آموزشی و معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، پشتیبانی مقام محترم وزیر و حمایت های معاون علمی و فنآوری رییس جمهور همه ضمانتی بر موفقیت این طرح است اما مطمئنا مهمترین عوامل در اجرای بهینه این برنامه همکاری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با وزارت بهداشت در حمایت از پذیرفته شدگان و اجرای دقیق آین نامه ژزشک پژوهشگر می باشد. برای آموزش محققین ابزار، دستگاه ها، فضا، کاریکولوم مناسب و مهمتر از همه استاد راهنما با تجربه نیازمند است تا با دلسوزی و علاقه به آموزش و پرورش یک محقق جوان بپردازد. آموزش پزشک پژوهشگر بیش از هر دوره دیگری نیاز به زیر ساختار و برنامه دارد چرا که مدت دوره طولانی است و هماهنگی میان آموزش تحقیقاتی و آموزش بالینی نیازمند هماهنگی میان بخش های مختلف دانشگاه است. در این راستا شورا راهبردی پزشک پژوهشگر می باید از وجود امکانات لازم و متخصص مراکز تحقیقاتی میزبان برای آموزش داوطلبان اطمینان حاصل کند. به همین منظور مراکز تحقیقاتی که مایل به میزبانی داوطلبان این دوره هستند می باید برای دریافت مجوز آموزش پزشک پژوهشگر فرم زیر را تکمیل و به دبیرخانه شورای راهبردی پزشک پژوهشگر ارسال کنند. طبعا مراکز با سابقه و با بازده علمی بالا، اعضای هیات علمی قوی، سابقه آموزش دانشجویان موفق، و وجود فضا و امکانات آزمایشگاهی مناسب در اولویت خواهند بود.

شرایط مرکز تحقیقاتی میزبان
بررسی صلاحیت مراکز تحقیقاتی برای جذب دستیاران پزشک پژوهشگر توسط دبیرخانه و صدور مجوز توسط "شورا" صورت گرفته و بر اساس موارد زیر است:
داشتن مجوز فعالیت از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور
دارا بودن حداقل یک استاد راهنما از اعضای هیئت علمی اصلی عضو مرکز با شرایط مندرج در ماده 6
داشتن فضای تحقیقاتی و امکانات آزمایشگاهی مناسب در مرکز
انجام بخش عمده از آموزش برنامه پزشک پژوهشگر در مرکز
انتشار حداقل ۵۰ مقاله معتبر در مجلات ISI مرتبط با فعالیت مرکز توسط اعضای هیات علمی مرکز
وجود ارتباطات و همکاری های بین المللی در مرکز

تبصره 1:
در صورت لزوم و با تایید دبیرخانه "شورا" محل آموزش بالینی می تواند متفاوت از محل انجام پروژه تحقیقاتی باشد.

تبصره 2: ظرفیت جذب دستیار در هر مرکز بستگی به توانایی آن مرکز و اساتید راهنمای موجود در آن مرکز داشته و با تایید "شورا" تعیین می شود.

کاربرگ مراکز میزبان


PDF