چهارشنبه 9 اسفند 1402  

اعضای کمیته مالی

معرفی اعضای کمیته مالی .

ردیف عکس نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی ایمیل
1 دکتر حمیدرضا زاهری معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری (رئیس کمیته) دکتری فوق تخصصی بالینی بیماری های ریه h.zaheri@abadanums.ac.ir
2 دکتر مسعود فروتن مدیر تحقیقات و فناوری (دبیر کمیته) دکتری تخصصی انگل شناسی پزشکی m.foroutan@abadanums.ac.ir
3 دکتر اشرف عالمی عضو کمیته دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی alemi.ashraf@gmail.com
4 دکتر سحر گلابی عضو کمیته دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی sgolabister@gmail.com
5 دکتر فخرالدین قاسمی عضو کمیته دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای fk.ghasemi@gmail.com
6 مریم امیدی نسب عضو کمیته کارشناسی ارشد بهداشت محیط m.omidinasab@abadanums.ac.ir
7 اکرم همتی پور عضو کمیته کارشناسی ارشد آموزش پرستاری Hematipour.a64@gmail.com
8 سعید جلوای عضو کمیته کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت s.jelvay@gmail.com