چهارشنبه 9 اسفند 1402  

معرفی کارشناسان

معرفی کارشناسان اداره توسعه و ارزیابی تحقیقات.

عکس نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی
زیبا هاجری کارشناس مسئول پژوهش و ارزیابی تحقیقات کارشناسی علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری
لیلا فوارق کارشناس امور پژوهشی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
اسما حسینی کارشناس پژوهش کارشناسی مدیریت خانواده