چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400  

اعضای شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی.


اعضای شورای تحقیقات و فناوری


 

دکتر سارا مبارک

معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان

خانم دکتر رادمش

مدیر تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان

مهندس سعید جلوای

مدیر آموزش دانشکده علوم پزشکی آبادان

اعضای هیأت علمی

نماینده دانشکده پرستاری

اعضای هیأت علمی

نماینده دانشکده پزشکی

اعضای هیأت علمی

نماینده دانشکده بهداشت

اعضای هیأت علمی

نماینده دانشکده پیراپزشکی

چهار عضو از پژوهشگران مرتبط با دستور جلسه شورا