1395/4/14 دوشنبه کارگاه توانمندسازی هیئت علمی 95
 


لیست کارگاه های  هیئت علمی و پرسنل  1395

نام کارگاه

تاریخ برگزاری

مدرس

دانلود فایل

اخلاق در پژوهش زیست پزشکی

95/2/5

دکتر احسان کوشکی

برنامه و محتوای کارگاه

احیا

95/3/25

محمد خواصی

برنامه و محتوای کارگاه

جستجوی منابع الکترونیک

95/12/17

آقای دکتر عابدین حسینی

برنامه و محتوای کارگاه

نقد و داوری تخصصی مقالات

95/11/20

آقای دکتر آشتیانی

برنامه و محتوای کارگاه

علم سنجی

95/11/26

سرکار خانم ممتازان

برنامه و محتوای کارگاه

نگارش و انتشار مقالات علمی

95/11/19

آقای دکتر آشتیانی

برنامه و محتوای کارگاه

تجاری سازی فناوری

95/11/12

آقای دکتر خالقی

برنامه و محتوای کارگاه

اخلاق در پژوهش

95/11/11

آقای دکتر محسن فدوی

برنامه و محتوای کارگاه

پزشکی مبتنی بر شواهد

95/12/14

آقای دکتر برادران -آقای دکتر کوهپایه زاده

برنامه و محتوای کارگاه

مالکیت فکری و ثبت  Patent

95/9/6

آقای جانقربان

برنامه و محتوای کارگاه

Systematic Review/Cohort Review

95/12/4

آقای دکتر کسانی

برنامه و محتوای کارگاهلیست کارگاه های  هیئت علمی و پرسنل 1396

نام کارگاه

تاریخ برگزاری

مدرس

دانلود فایل

علم سنجی

96/2/20

دکتر پیام کبیری

1.مجوز
2.برنامه کارگاه
3.محتوای کارگاه
4.لیست حضور و غیاب
5.فرم نظرسنجی
6.آدرس خبر

مدیریت نرم افزار منابع

96/2/21

دکتر پیام کبیری

1.مجوز
2.برنامه کارگاه
3.محتوای کارگاه
4.لیست حضور و غیاب
5.فرم نظرسنجی
6.آدرس خبر

تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی

17و 18 /96/4

دکتر منصور رضایی

سرکار خانم اعضم جهانگیری مهر

1.مجوز
2.برنامه کارگاه
3.محتوای کارگاه
4.لیست حضور و غیاب
5.فرم نظرسنجی
6.آدرس خبر

مرور سیستماتیک

14 و 15 96/11

دکتر پروین عابدی

1.مجوز

2.برنامه کارگاه

3.محتوای کارگاه

4.لیست حضور و غیاب

5.فرم نظرسنجی

6.آدرس خبر

اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

96/12/19

دکتر احسان شمسی گوشکی

1.مجوز

2.برنامه کارگاه

3.محتوای کارگاه

4.لیست حضور و غیاب

5.فرم نظرسنجی

6.آدرس خبر

کتابدار بالینی

96/12/20

دکتر حلی
دکتر صباغی نژاد
دکتر باجی

1.مجوز

2.برنامه کارگاه

3.محتوای کارگاه

4.لیست حضور و غیاب

5.فرم نظرسنجی

6.آدرس خبر


لیست کارگاه های  هیئت علمی و پرسنل 1397

نام کارگاه

تاریخ برگزاری

مدرس

دانلود فایل

مطالعات آینده نگر-Cohort

97/10/24

دکتر چراغیان

1.محتوای کارگاه
2.لیست حضور و غیاب
3.فرم نظرسنجی

Spss ساده و پیشرفته

97/11/14
الی

97/11/16

آقای اکبر حسن‌زاده
 

1.برنامه کارگاه
2.لیست حضور و غیاب
3.فرم نظرسنجی
4.آدرس خبر

نمونه گیری در مطالعات مختلف

97/11/17

آقای اکبر حسن‌زاده
1.لیست حضور و غیاب
2.فرم نظرسنجی
3.آدرس خبر

اخلاق در پژوهش

97/12/14
الی

97/11/15

دکتر رضا عمانی سامانی

1.مجوز

2.برنامه کارگاه

3.محتوای کارگاه

4.لیست حضور و غیاب

5.فرم نظرسنجی

6.آدرس خبر

ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

97/12/22

دکتر عباس شیخ طاهری

1.برنامه کارگاه

2.محتوای کارگاه

3.لیست حضور و غیاب

4.فرم نظرسنجی

تعداد بازديد اين صفحه: 1459
تعداد بازديد کنندگان سايت: 61763252 تعداد بازديد زيرپورتال: 2036024 اين زيرپورتال امروز: 3692 سایت در امروز: 113024 اين صفحه امروز: 3