چهارشنبه 17 آذر 1400  

کارگاه های پژوهشی مجازی

لیست کارگاه های پژوهشی سال 1399.

ردیف عنوان کارگاه زمان برگزاری مدرس لینک دریافت فایل آموزشی
1 کارگاه مقاله نویسی 1399/03/01 خانم دکتر افرا لینک
2 کارگاه روش تحقیق 1399/04/01 خانم دکتر افرا لینک
3 کارگاه پروپوزال نویسی 1399/04/15 خانم دکتر افرا لینک
4 کارگاه اخلاق در پژوهشی 1399/05/11 آقای دکتر شمسی کوشگی لینک
5 آموزش مدیریت زیر پرتال 1399/06/17 خانم دریس لینک
6 کارگاه آشنایی با برنامه پزشک پژوهشگر 1399/07/16 خانم دکتر نقاش پور لینک
7 کارگاه روش تحقیق مقدماتی 1 1399/08/03 آقای دکتر طاهری لینک
8 آشنایی با آمار و نرم افزار SPSS مقدماتی 1399/08/05 خانم مهندس مقصودی لینک
9 کارگاه آشنایی با دفتر ارتباط با علم و صنعت 1399/08/06 آقای مهندس خورشیدی لینک
10 کارگاه روش تحقیق مقدماتی 2 1399/08/12 آقای دکتر طاهری لینک
11 کارگاه نحوه جست و جوی مقدماتی 1399/08/17 خانم دکتر ممتازان لینک
12 یوسرن، کارگاه تفسیر ABG 1399/08/17 خانم دکتر سمانه هاشمی لینک
13 یوسرن ، کارگاه Submission 1399/08/18 خانم دکتر سقازاده لینک
14 یوسرن، کارگاه شناسایی و مدیریت برخورد با موارد مشکوک به سوء رفتار با کودکان) 1399/08/20 خانم دکتر مهشید دارابی لینک
15 یوسرن ، کارگاه مقالات سیستماتیک ریویو 1399/08/21 خانم دکتر سقازاده لینک
16 کارگاه آشنایی با طرح های فناورانه و محصول محور 1399/08/21 آقای دکتر مهدویان لینک
17 یوسرن، کارگاه مقالات متاآنالیز 1399/08/22 خانم دکتر سقازاده لینک
18 کارگاه آشنایی با آمار و نرم افزار spss پیشرفته 1399/08/24 خانم مقصودی لینک
19 کارگاه آشنایی با آمار و نرم افزار spss پیشرفته 2 1399/08/28 خانم مقصودی لینک
20 کارگاه سیستماتیک ریویو و متاآنالیز 1 1399/08/29 آقای دکتر رضا پاکزاد لینک
21 کارگاه سیستماتیک ریویو و متاآنالیز 2 1399/08/30 آقای دکتر رضا پاکزاد لینک
22 کارگاه تفسیر نوار قلب 1399/09/01 آقای دکتر طاهری لینک
23 کارگاه سیستماتیک ریویو و متاآنالیز 3 1399/09/06 آقای دکتر رضا پاکزاد لینک
24 کارگاه سیستماتیک ریویو و متاآنالیز 4 1399/09/07 آقای دکتر رضا پاکزاد لینک
25 کارگاه آموزش فوتوشاپ 1399/09/09 آقای مهندس یریان لینک
26 کارگاه پروپوزال نویسی 1399/09/17 آقای مرادبیگی لینک
27 کارگاه روش تحقیق پیشرفته 1 1399/09/22 خانم دکتر جلالی نیا لینک
28 کارگاه مقاله نویسی 1 1399/09/23 خانم دکتر قالیچی لینک
29 کارگاه جست و جوی پیشرفته 1399/09/23 آقای دکتر قلاوند لینک
30 کارگاه روش تحقیق پیشرفته 2 1399/09/24 خانم دکتر جلالی نیا لینک
31 وبینار تازه های کووید 19 (1) 1399/09/24 متخصصان کشوری لینک
32 وبینار تازه های کووید 19 (2) 1399/09/25 متخصصان کشوری لینک
33 کارگاه مقاله نویسی 2 1399/09/25 خانم دکتر قالیچی لینک
34 کارگاه روش تحقیق پیشرفته 3 1399/09/26 خانم دکتر جلالی نیا لینک
35 کارگاه آشنایی با نرم افزار مندلی 1399/09/26 خانم دکتر پروین لینک
36 وبینار تازه های کووید 19 (3) 1399/09/27 متخصصان کشوری لینک
37 کارگاه نشر و نقد و داوری مقالات 1 1399/09/27 خانم دکتر قالیچی لینک
38 وبینار تازه های کووید 19(4) 1399/09/28 متخصصان کشوری لینک
39 کارگاه نشر، نقد و داوری مقالات 2 1399/09/28 خانم دکتر قالیچی لینک
40 کارگاه روش تحقیق پیشرفته 4 1399/09/29 خانم دکتر جلالی نیا لینک
41 وبینار تجلیل از پژوهشگران برتر 1399/09/30 ریاست ، معاونین و مدیران دانشکده لینک
42 کارگاه تازه های اخلاق در نشر 1399/10/01 آقای دکتر شمسی گوشکی لینک
43 کارگاه سیستماتیک ریویو و متاآنالیز 1 1399/10/06 خانم دکتر جلالی نیا لینک
44 کارگاه سیستماتیک ریویو و متاآنالیز2 1399/10/07 خانم دکتر جلالی نیا لینک
45 کارگاه سیستماتیک ریویو و متاآنالیز 3 1399/10/08 خانم دکتر جلالی نیا لینک
46 کارگاه سیستماتیک ریویو و متاآنالیز 3 1399/10/10 خانم دکتر جلالی نیا لینک
47 کارگاه معرفی برنامه پزشک پژوهشگر 1399/11/25 خانم مرضیه درویشی لینک
48 کارگاه ترجمان دانش 1399/12/05 خانم دکتر پیوند باستانی لینک