چهارشنبه 17 آذر 1400  

کارگاه های پژوهشی مجازی

(به زودی فایل دانلود آموزشی در لینک ها بارگزاری و فعال خواهد شد لطفا شکیبا باشید ).

لیست کارگاه های پژوهشی سال 1400.

 
ردیف عنوان مدرس زمان برگزاری لینک ثبت نام لینک
دریافت گواهی
لینک
فایل آموزشی
لینک
فایل اسلاید آموزشی
1 کووید-19 در صنایع خانم دکتر سارا مبارک 1400/01/16 لینک لینک


2
سمپوزیوم (سرطان، سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی ) اساتید اعضای هیات علمی ایرانی و خارجی 1400/02/04
لغایت
1400/02/09
لینک
لینک

 
 

 
3 مرور سیستماتیک و متاآنالیز 1 آقای دکتر صادقی و
آقای دکتر میلاجردی
1400/03/01 لینک لینک
4 مرور سیستماتیک و متاآنالیز 2   آقای دکتر رضا پاکزاد 1400/03/03 لینک لینک
5 مرور سیستماتیک و متاآنالیز 3   آقای دکتر رضا پاکزاد 1400/03/05 لینک لینک
6 مرور سیستماتیک و متاآنالیز 4   آقای دکتر رضا پاکزاد 1400/03/08 لینک لینک
7 مرور سیستماتیک و متاآنالیز 5   آقای دکتر رضا پاکزاد 1400/03/10 لینک لینک
8 مرور سیستماتیک و متاآنالیز 6  آقای دکتر رضا پاکزاد 1400/03/13 لینک لینک
9 مرور سیستماتیک و متاآنالیز 7  آقای دکتر رضا پاکزاد 1400/03/17 لینک لینک
10 مرور سیستماتیک و متاآنالیز 8  آقای دکتر رضا پاکزاد 1400/03/19 لینک لینک
11 کارگاه SPSS مقدماتی خانم مهندس مقصودی 1400/04/07 لینک صادرکننده :
دفتر یوسرن
12 کارگاه SPSS پیشرفته خانم مهندس مقصودی 1400/04/08 لینک صادرکننده :
دفتر یوسرن
13 کارگاه پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی دکتر حسن قاسمی 1400/05/19 لینک لینک
14 کارگاه روش تحقیق میان رشته ای قرآن و سلامت دکترقاسم درزی 1400/05/25 لینک
15 کارگاه معرفی برنامه تربیت پزشک پژوهشگر خانم فاطمه دراری 1400/06/07 لینک
16 کارگاه پروپوزال نویسی  خانم منا ابراهیم زاده 1400/07/17 لینک لینک
17 کارگاه کاربرد سیتوژنتیک کلاسیک و مولکولار در تشخیص ناهنجاری های کروموزومی  خانم دکتر سوده خنامانی فلاحتی پور 1400/08/10 لینک
18 کارگاه معرفی برنامه تربیت پزشک پژوهشگر خانم فاطمه دراری 1400/08/11 لینک
19 کارگاه جستجو در بانک ها و منابع اطلاعات پزشکی خانم سمیه پروین 1400/08/19 لینک لینک
20 کارگاه پروپوزال نویسی 1 آقای دکتر پهلوان زاده 1400/08/19 لینک لینک
21 کارگاه پروپوزال نویسی 2 آقای دکتر پهلوان زاده  1400/08/19 لینک لینک
22 کارگاه مقاله نویسی 1 آقای دکتر فرشید قنبری 1400/08/20 لینک
23 کارگاه مقاله نویسی 2 آقای دکتر فرشید قنبری 1400/08/20 لینک
24 کارگاه متاآنالیز 1 آقای دکتر ناصر کامیاری 1400/08/20 لینک
25 کارگاه متاآنالیز 2 آقای دکتر ناصر کامیاری 1400/08/21 لینک
26 کارگاه SPSS خانم مهندس فاطمه مقصودی 1400/08/21 لینک
27 کارگاه End Note خانم دکتر محبوبه ممتازان 1400/08/21 لینک
28 کارگاه خلق ایده و خلاقیت آقای علیرضا نخستین 1400/08/23 لینک
29 کارگاه ایجاد پروفایل Research Gate خانم دکتر آذرگون 1400/08/30 لینک
30 کارگاه روش تحقیق 1 خانم دکتر جلالی نیا  1400/09/16 لینک
31 کارگاه روش تحقیق2 خانم دکتر جلالی نیا  1400/09/18 لینک
32 کارگاه روش تحقیق 3 خانم دکتر جلالی نیا  1400/09/21 لینک
33 کارگاه روش تحقیق 4 خانم دکتر جلالی نیا  1400/09/23 لینک