پنجشنبه 1 مهر 1400  

کارگاه های پژوهشی مجازی

(به زودی فایل دانلود آموزشی در لینک ها بارگزاری و فعال خواهد شد لطفا شکیبا باشید ).

لیست کارگاه های پژوهشی سال 1400.

 
ردیف عنوان مدرس زمان برگزاری لینک ثبت نام لینک
دریافت گواهی
لینک
فایل آموزشی
لینک
فایل اسلاید آموزشی
1 کووید-19 در صنایع خانم دکتر سارا مبارک 1400/01/16 لینک لینک


2
سمپوزیوم (سرطان، سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی ) اساتید اعضای هیات علمی ایرانی و خارجی 1400/02/04
لغایت
1400/02/09
لینک
لینک

 
 

 
3 مرور سیستماتیک و متاآنالیز 1 آقای دکتر صادقی و
آقای دکتر میلاجردی
1400/03/01 لینک لینک
4 مرور سیستماتیک و متاآنالیز 2   آقای دکتر رضا پاکزاد 1400/03/03 لینک لینک
5 مرور سیستماتیک و متاآنالیز 3   آقای دکتر رضا پاکزاد 1400/03/05 لینک لینک
6 مرور سیستماتیک و متاآنالیز 4   آقای دکتر رضا پاکزاد 1400/03/08 لینک لینک
7 مرور سیستماتیک و متاآنالیز 5   آقای دکتر رضا پاکزاد 1400/03/10 لینک لینک
8 مرور سیستماتیک و متاآنالیز 6  آقای دکتر رضا پاکزاد 1400/03/13 لینک لینک
9 مرور سیستماتیک و متاآنالیز 7  آقای دکتر رضا پاکزاد 1400/03/17 لینک لینک
10 مرور سیستماتیک و متاآنالیز 8  آقای دکتر رضا پاکزاد 1400/03/19 لینک لینک
11 کارگاه SPSS مقدماتی خانم مهندس مقصودی 1400/04/07 لینک صادرکننده :
دفتر یوسرن
12 کارگاه SPSS پیشرفته خانم مهندس مقصودی 1400/04/08 لینک صادرکننده :
دفتر یوسرن