چهارشنبه 17 آذر 1400  

چارت سازمانی

چارت سازمانی مدیریت تحقیقات و فناوری.


مدیریت تحقیقات و فناوری

کتابخانه مرکزی
اداره علم سنجی و پایش    
تلفن تماس :
53265361-061
53265362-061

داخلی: 1080

پست الکترونیک آکادمیک:
sci@abadanums.ac.ir
                اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
پست الکترونیک: centlib@abadanums.ac.ir

شماره تماس: 64-06153265361 داخلی 2-1031
انتشارات و تالیف و ترجمه شماره تماس: 53267800- 061

فاکس: 53262618- 061

پست الکترونیک: Pub@abadanums.ac.ir
کاربست نتایج تحقیقات
داخلی:198
کتابخانه های بیمارستانی تلفن: 6-53361003-061  
تماس با کتابدار طالقانی:
09383467821

پست الکترونیک کتابخانه:
lth@abadanums.ac.ir
تماس با کتابدار: 09169067448

تماس با کتابخانه ولیعصر: 3-06153544801 داخلی 333

پست الکترونیک کتابخانه:
lvh@abadanums.ac.ir
ارزیابی تحقیقات
امور کارگاه ها و سمینارها
خانم ارزانی
اخلاق در پژوهش
مذب جعفری
پژوهش های بالینی
ثبت و ارزیابی طرح های تحقیقاتی
داخلی:1013
کمیته تحقیقات دانشجویی
توسعه فناوری سلامت
مرکز رشد و شرکت های دانش بنیان
داخلی:1114
 
UCERN داخلی:1114
ارتباط با صنعت
داخلی:1114
 
امور بین الملل
داخلی:1114
آزمایشگاه جامع تحقیقات