چهارشنبه 27 تیر 1403  

افیلیشن

افیلیشن های دانشگاه علوم پزشکی آبادان.

آدرس صحیح دانشگاه جهت درج در مقالات پژوهشی
عنوان صحیح دانشگاه و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات بعدی از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.


آدرس صحیح دانشگاه علوم پزشکی آبادان
فارسی دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.
English Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran.

آدرس صحیح کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آبادان
فارسی کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.
English Student Research Committee, Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran.

آدرس صحیح واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آموزشی آیت الله طالقانی
فارسی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آموزشی طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی، آبادان، ایران.
English Clinical Research Development Unit, Taleghani Educational Hospital, Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran.

آدرس صحیح مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی دانشگاه علوم پزشکی آبادان
فارسی مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.
English Research Center for Environmental Contaminants (RCEC), Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran.

آدرس صحیح واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آموزشی ولیعصر(عج)
فارسی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آموزشی ولی عصر، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.
English Clinical Research Development Unit, Valiasr Educational Hospital, Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran.

آدرس صحیح مرکز مطالعات دین، سلامت و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان
فارسی مرکز مطالعات دین، سلامت و فناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.
English Religion, Health and Technology Studies Center, Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran.

آدرس صحیح کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آبادان
فارسی  کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.
English Student Committee of Medical Education Development, Education Development Center, Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran.