پنجشنبه 7 اسفند 1399  

افیلیشن

افیلیشن دانشکده علوم پزشکی آبادان.


افیلیشن استاندارد دانشکده علوم پزشکی آبادان

فارسی

دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران .

English

Abadan Faculty of Medical Sciences, Abadan, Iran


 

کمیته تحقیقات دانشجویی

فارسی

کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران

English

Student Research Committee, Abadan Faculty Of Medical Sciences, Abadan, Iran