شنبه 24 مهر 1400  

فرآیندهای پژوهشی

فرآیندهای پژوهشی.

فرآیند های امور پژوهشی
1 فرآیند کلی امور پژوهشی لینک
فرآیند های معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری
1 فرآیند عیب یابی و رفع مشکلات کامپیوتر لینک
2 فرآیند درخواست ایمیل آکادمیک و VDI لینک
3 فرآیند خرید نرم افزار لینک
4 فرآیند خرید کامپیوتر، سخت افزار و تجهیزات جانبی لینک
فرآیند های امور کتابخانه
1 فرآیند کلی انجام امور کتابخانه لینک
فرآیند های اداره انتشارات
1 فرآیند انتشار کتاب لینک
2 فرآیند دریافت مجوز لوگو دانشگاه بر روی جلد کتاب از اداره انتشارات دانشگاه لینک
فرآیند های علم سنجی
1 فرآیند اعتبار یابی مقالات مجلات
(پایان طرح ها، پاداش مقالات، استعداد های درخشان، ارتقای عمودی)
لینک
2 فرآیند ایجاد ایمیل آکادمیک لینک
3 فرآیند ایجاد شناسه آکادمیک لینک
4 فرآیند پاسخ به بازخورد اعضای هیات علمی لینک
5 فرآیند بازیابی ایمیل آکادمیک لینک
6 فرآیند ورود اطلاعات اعضای جدید به سامانه علم سنجی لینک
7 فرآیند به روز رسانی مستمر سامانه علم سنجی(ISID) لینک
8 فرآیند به روزرسانی مقالات درج شده در سامانه Eprint لینک
9 فرآیند محاسبه پاداش مقالات لینک
10 فرآیند کارآموزی دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی لینک
11 فرآیند تهیه خبر های واحد علم سنجی لینک
12 فرآیند تهیه گزارش های علم سنجی لینک
13 فرآیند دبیرخانه هفته پژوهش لینک
فرآیند های مجله (Health and Medical Research )
1 نمودار فرآیند مجله لینک
فرآیند های اداره توسعه فناوری سلامت
فرآیند های واحد مرکز رشد
1 نمودار فرآیند پذیرش و تصویب طرح های فناورانه لینک
2 نمودار فرآیند پذیرش واحد فناور/ شرکت در مرکز رشد لینک
فرآیند های دفتر ارتباط با صنعت
1 فرآیند ارتباط با صنعت لینک
فرآیند های دفتر ثبت اختراعات و مالکیت فکری
1 فرآیند ثبت اختراع لینک
فرآیند های ترجمان دانش
1 فرآیند ترجمان دانش لینک
فرآیند های کمیته تحقیقات دانشجویی
1 فرآیند انتخاب پژوهشگران برتر دانشجویی در هفته پژوهش لینک
2 فرآیند تهیه خبر در اخبار داخلی ساب پورتال کمیته تحقیقات دانشجویی لینک
3 فرآیند پذیرش و تصویب طرح های دانشجویی لینک
4 فرآیند برگزاری کارگاه های دانشجویی لینک
فرآیند های کمیته اخلاق
1 فرآیند کمیته اخلاق در پژوهش لینک
فرآیند های برنامه عملیاتی
1 فرآیند تهیه برنامه عملیاتی لینک
فرآیند های مربوط به کارگاه ها
1 فرآیند برگزاری کارگاه های پژوهشی لینک