چهارشنبه 17 آذر 1400  

معرفی

معرفی .

مدیر تحقیقات و فناورینام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر عصمت رادمنش

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی فیزیولوژی

مرتبه علمی: استادیار