1398/2/2 دوشنبه

 
شرح وظایف شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی آبادان

تعریف:

شورای پژوهشی دانشگاه عالی‌ترین مرجعی است که کلیه خط‌ مشی‌ها و امور زیر بنائی پژوهشی دانشگاه (مطابق شرح وظایف) در آن شورا تدوین و تبیین می‌گردد.

ترکیب شورا:

 شورای پژوهشی دانشگاه طبق اساسنامه مدیریت دانشگاه‌ها (مصوب ستاد انقلاب فرهنگی) مرکب از اعضای زیرمی باشد:
الف- معاون پژوهشی دانشگاه
 ب- مدیر امور پژوهشی دانشگاه
ج- معاونین پژوهشی یا نمایندگان دانشکده‌های با موافقت معاونت پژوهشی
د- روسای مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه که مورد تأیید شورای گسترش دانشگاه‌ها می‌باشند.

وظایف شورای پژوهشی:

  • انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشکده
  • انجام بررسی های لازم در زمینه طرح های ارسالی در زمینه فعالیت های پزوهشی
  • ایجاد و برقراری تماس با دانشگاه های داخلی و خارجی به منظور جذب همکاری آنان در زمینه های پژوهشی
  • توزیع و تخصیص بورس هایی که به اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی تعلق می گیرد
  • بررسی و تایید آئین نامه های حوزه پژوهشی
  • بررسی توزیع و تخصیص گرنت های پژوهشی

تعداد بازديد اين صفحه: 1500
تعداد بازديد کنندگان سايت: 62159284 تعداد بازديد زيرپورتال: 2049324 اين زيرپورتال امروز: 1984 سایت در امروز: 54155 اين صفحه امروز: 2