اخبار
.

برگزاری جلسه شورای پژوهشی

1399/2/28 یکشنبه

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان، دومین جلسه شورای مالی پژوهش اردیبهشت ماه جهت بررسی وضعیت مالی طرح های تحقیقاتی با حضور دکتر عصمت رادمنش؛ مدیر تحقیقات و سایر اعضای این شورا روز شنبه 27 اردیبهشت 99 در این معاونت برگزار شد.

در این جلسه چند طرح هیأت علمی، طرح فناورانه و طرح پایان نامه و طرح دانشجویی مورد بحت و بررسی قرار گرفت.