اخبار
.

دسترسی سریع به سامانه نوپا

1399/11/29 چهارشنبه

به گزارش دفتر معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان، دسترسی سریع به سامانه نوپا در پرتال مدیریت تحقیقات و فناوری فراهم شد 

لینک دسترسی سامانه  :