اخبار
.

پژوهشگران برتر کارکنان معرفی شدند

1399/9/26 چهارشنبه

معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان به مناسبت هفته پژوهش اسامی پژوهشگران برتر را معرفی می کند:

پژوهشگران برتر کارکنان

رتبه اول: جناب آقای مهدی سقا کهواز
رتبه دوم: سرکار خانم ندا عموری
رتبه سوم: سرکار خانم شیما سنسیل بچاری
رتبه چهارم: جناب آقای حسن آلبو کرمی
رتبه پنجم: سرکار خانم ناهید محمودی