اخبار
.

معرفی پژوهشگران برتر دانشکده علوم پزشکی آبادان در منطقه آزاد اروند

1399/9/26 چهارشنبه


معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان به مناسبت هفته پژوهش اسامی پژوهشگران برتر دانشکده علوم پزشکی آبادان در منطقه آزاد اروند را معرفی می کند:

پژوهشگران برتر اعضای هیات علمی

رتبه اول: سرکار خانم دکتر شهرزاد سلطانی
رتبه دوم: جناب آقای دکتر هادی کاظمی آرپناهی
رتبه سوم: سرکار خانم دکتر معصومه اسدی

پژوهشگران برتر کارکنان
رتبه اول: جناب آقای مهدی سقاکهواز
رتبه دوم: جناب آقای علی سلیمانی نژاد