اطلاعیه ها
فراخوان طرح های ارزیابی فناوری سلامت 1397

موسسه ملی تحقیقات سلامت جهت پاسخگویی به وظیفه تعیین شده از سوی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی در خصوص ارائه شواهد مناسب برای بکارگیری فناوری های سلامت درکشور،آمادگی خودرا برای پذیرش طرح های پیشنهادی در محورهای مشخص شده اعلام می دارد.

 

فايلها
RFP فراخوان.docx 29.243 KB
فراخوان1.docx 27.091 KB
RFP فراخوان2.docx 29.467 KB
فراخوان3.docx 28.373 KB