اخبار
1398/9/18 دوشنبه
برگزاری نشست کمیته غربالگری

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان، کمیته غربالگری در تاریخ 17/09/ 98 با حضور اعضا تشکیل شد . در این جلسه تعداد 5 طرح هیأت علمی و همچنین تعداد 6 طرح پایان نامه دانشجویان رشته پزشکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir