سه‌شنبه 6 خرداد 1399  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اطلاعیه ها

1398/11/23 چهارشنبه

بیانیه موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران(NIMAD).

.
بیانیه مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD)
با توجه به انتشار برخی مطالب و شبهات ایجاد شده در خصوص عملکرد مؤسسه ملی توسععه تحقیقعات علعوم پزشعکی
ایران (نیماد) به ویژه در حیطه تخصیص منابع، ضمن استقبال از فرصت ایجاد شده برای شفافسازی نحوه معدیریت ایعن
مؤسسه و دفاع از فعالیتهای ارزشمند پژوهشگران برجسته همکار و در راستای تنویر افکار عمعومی بعه خصعوص رفعع
دغدغههای ایجاد شده برای جامعه محترم دانشگاهی، موارد ذیل به استحضار میرسد
:
مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران ) (NIMADدر پاسخ به ضرورت ملی راهاندازی یک نهاد مستقل حمایت کننعده از
پژوهشهای ملی و فرادانشگاهی در حوزه علوم پزشکی و سلامت
در ۹۱خرداد ۹۹۱۱به تصویب شورای گسترش دانشگاههاای
علوم پزشکی رسید. این مؤسسه در حقیقت راهاندازی مجدد مرکز ملی تحقیقات علاوم پزشاکی کشاور
) (NRCMSاسات کاه ساا
۹۹۳۱فعالیت خود را با حمایت از طرحهای استراتژیک و ملی در حوزههای گوناگون بهداشت و درمان کشور شروع کرد ولی در ادامه با
تصمیم شورای عالی اداری مبنی بر اصلاح ساختاری وزارت بهداشت، در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ادغام شد
.
این مؤسسه با بهرهگیری از تجربیات مؤسسات دولتی حامی پژوهشهای سلامت در کشورهای توسعه یافته تلاش نماوده تاا بار اساا
نظامهای استاندارد و بینالمللی مدیریت پژوهش، پروپوزا های پژوهشی در زمینه علوم پزشاکی و سالامت را داوری علمای کارده و از
برترینهای آنها حمایت کند. در این راستا مدیریت تعارض منافع یکی از دغدغههای جدی مؤسسه بوده (حا آن که تاکنون توجاه باه
این امر مهم در سطح ملی در کشور سابقه چندانی نداشته است) و بدین منظور ۱اقدام اساسی به شارح زیار را انجاام شاده اسات )۹
مجاز نبودن حضور رئیس، دبیر و اعضای کمیتههای تخصصی مؤسسه به عنوان محقق اصلی
) (Principle Investigatorطرحهاای
ارسالی به مؤسسه (مصوب در هیأت امنای مؤسسه) در این خصوص رئیس و دبیر مؤسسه حتی همکار طارحهاای ارساالی باه مؤسساه
نبوده و از سهمیه گرنت پژوهشگر فرهیخته نیز استفاده ننمودهاند. )۲تکمیل اظهارنامه تعاارض مناافع اعضاای کمیتاههاای تخصصای
مؤسسه در جلسات کمیتهها )۹تکمیل اظهارنامه تعارض منافع توسط داوران طرحهای تحقیقاتی )۱درج مشخصات طرحهاای مصاوب
(شامل عنوان طرح، نام محقق اصلی، وابستگی دانشگاهی محقق اصلی، بودجه مصوب، تاریخ شروع، تاریخ پایان و درصد پیشرفت طرح)
در وبگاه مؤسسه و بهروزرسانی ماهانه آن. افزون بر آن، از آنجایی که طرحهای مصوب مؤسسه مشمو داوری اخلاقای نیاز مایشاوند
مشخصات آنها به محض صدور مجوز اخلاق در سامانه ملی اخلاق در پژوهش که از سا ۹۹۱۱شروع به کار نموده است نیز قرار گرفته
و در دستر همگان است
.
فرایند پذیرش یک طرح پژوهشی در مؤسسه نیماد از زمان ارسا آن تا انعقاد قرارداد بین ۱ماه تا یک سا به طاو مایانجاماد. ایان
فرایند متشکل از ارسا یک پروپوزا اولیه و شرکت در مرحله غرباالگری (امتیاازدهی بار اساا معیارهاای اعالام شاده در راهنماای
متقاضیان) و در صورت موفقیت، ارسا پروپوزا کامل و داوری حداقل ۹داور متخصص و مرتبط با موضوع طارح (حتایالامکاان یاک
داور ایرانی غیرمقیم) است. پروپوزا های ارسالی به مؤسسه میبایست باه زباان انگلیسای و در قاالبی آمااده شاوند کاه مشاابه فرمات
فراخوانهای مؤسسات بینالمللی حامی پژوهش در کشورهای توسعه یافته است. این موضوع از آن جهات اهمیات دارد کاه توانمنادی
های علمی و مهارتی مورد نیاز برای شرکت در رقابت پذیرش طرح در این مؤسسه فراتر از مهارتهای معماو در دانشاگاههاای کشاور
است. لازم به ذکر است که به منظور برطرف کردن این محدودیت، مؤسسه نیماد از بدو تشکیل تاکنون مبادرت به برگزاری ۱۱کارگااه
مختلف در زمینههای گوناگون روششناسی پژوهش از جمله نگارش پروپوزا استاندارد در پژوهشهای بالینی و فناوری نموده است
.
اگر چه هدف اصلی این مؤسسه با توجه به موقعیت سازمانی آن که در ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیات مایکناد
حمایت از طرحهای پژوهشی قابل اجرا در دانشگاههای علوم پزشکی است ولی با توجه به ضرورت توسعه حوزههای بین بخشای مارتبط
با سلامت، حمایت از طرحهای پژوهشی قابل اجارا در دانشاگاههاای غیرعلاوم پزشاکی
بارای مثاا طارحهاای محققاان شااغل در
دانشگاههای مطرحی چون دانشگاه شریف و دانشگاه تهران- را نیز در صورت همکاری حداقل یک عضاو هیاأت علمای از دانشاگاههاای
علوم پزشکی در اولویت حمایت قرار داده است. گرچه با توجه به محدودیت منابع مالی مؤسسه ایان حمایات محادود باه حاداکثر ۲۲
درصد منابع مالی هر فراخوان بوده و تاکنون از بین ۳۱۱طرح دریافتی از دانشگاههای غیرعلوم پزشکی فقط ۹۱طارح از محققاان ایان
دانشگاهها مورد پذیرش قرار گرفته است (درصد قبولی معاد ۱/۵درصد). با این حا به نظر میرسد یکی از اولویتهای مهم هار نهااد
حامی پژوهش در دنیای امروز، توجه ویژه به مطالعات میان رشتهای در جهت همافزایی حوزههای علم و ضمناً ایجاد ظرفیتهای جدیاد
همکاری بین رشتهای و تولید علم و فناوری است. از این رو به نظر می رسد اختصاص بودجه به چنین فعالیتهایی نقطه قاوت فعالیات
نیماد محسوب میشود
.
همچنین تشویق محققان ایرانی غیرمقیم به همکاری با دانشگاههای علوم پزشکی داخل کشاور باا بهارهگیاری از آیین ناماه انتخااب و
انتصاب اعضای هیأت علمی وابسته
) (adjunct professorبا تخصیص امتیاز بالاتر به طارحهاای مشامو همکااری باینالمللای از
ابتکارات این مؤسسه بوده که به منظور انجام پژوهش در راستای پاسخگویی به سؤالات پژوهشی ملی و یاا انتقاا داناش و مهاارت در
علوم مرز دانش به داخل کشور بوده است. بدیهی است که بودجه تخصیص داده شده به این طرحها صرف ایجاد زیرساخت انجاام طارح
در داخل کشور با نظارت ناظر طرح خواهد شد و در بسیاری مواقع بخشی از بودجه این طرحها توسط مؤسسات خارج از کشاور تاأمین
اعتبار میشود. این مؤسسه بر این باور است که نه تنها تخصیص بودجه به اینگوناه طارحهاا اتالاف مناابع نمایباشاد بلکاه تخصایص
اعتباراتی فراتر از اعتبارت مؤسسه به این طرحها را نیز سبب خواهد شد
.
مروری بر عملکرد معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سا های اخیر بیانگر تلاش حداکثری آن بار
شفافسازی، رصد و ارزیابی عملکرد پژوهشی در دانشگاههای علوم پزشکی است. نمونه عینی این تلاش، ایجاد
ساامانههاای دوازدهگاناه
نوپا به ویژه سامانه علمسنجی دانشگاههای علوم پزشکی و نیز سامانه ملی اخلاق در پژوهش
است که این امکان را فاراهم مایآورد کاه
همه طرحها و پایاننامهها اعم از طرحهای مصوب در مؤسسه نیماد بلافاصله بعد از تصویب در کمیتههای اخلاق در پژوهش باه صاورت
برخط در سامانه مذکور نمایه میشود و برای عموم مردم و جامعه دانشگاهی قابل دستر است. این حوزه اگر چاه وظیفاه حااکمیتی
خود را در توسعه زیرساختهای پژوهشی در همه دانشگاهها/ دانشکدههای علوم پزشکی میداند و این مهام را نیاز از طریاق تخصایص
بودجههای پژوهشی وزارت بهداشت به دانشگاهها و به خصوص دانشگاه/دانشکدههای کمتر توسعه یافته انجام داده است ولایکن فلسافه
راهاندازی مؤسسه نیماد را در حمایت از پژوهشهای کلان، فرادانشگاهی و فراملی، پژوهشهای در مرز دانش و با بالاترین استانداردهای
کیفی میداند تا بدانجا که محققان دانشگاههای علوم پزشکی را به ارتقای همکاریهای بین دانشگاهی، بین بخشی و بینالمللی تشاویق
میکند و حتی سه فراخوان
گرنت مشترک با دو کشور سوئیس و آلمان
را عملیاتی نموده است. از این رو تحلیل تخصیص بودجاههاای
مؤسسه بر اسا وابستگی دانشگاهی محقق اصلی طرحهای مصوب، انحراف از اهداف آرمانی مؤسسه است چارا کاه بودجاه بار اساا
داوری مثبت به طرح تخصیص مییابد و به شخص محقق اصلی برای مادیریت هزیناههاای اجارای آن اعطاا مایشاود. بادیهی اسات
طرحهایی که جنبه فرادانشگاهی دارند هزینه مذکور در مراکز تحقیقاتی و دپارتمانهایی فراتر از محل کار محقق اصالی و در خصاوص
طرحهای ملی در سراسر کشور هزینه میشود
.
از طرف دیگر میانگین درصد قبولی طرح در این مؤسسه حدود ۶۱درصد است ( ۵۲۳طرح مصوب از میان ۹۲۱۵طرح دریافتی)
ولی این میزان از کمتر از ۹۲درصد در مورد طرحهای محققان اصلی دانشگاهی چون بیرجند تا ۹۲۲۲درصد در ماورد دانشاگاه علاوم

پزشکی جهرم متغیر است. لذا مقایسه تعداد طرحهای مصوب بر اسا وابستگی دانشگاهی محقق اصلی بدون در نظر گرفتن نسبت آن
به تعداد کل طرحهای ارسالی از محققان آن دانشگاه یک اشتباه فاحش تحلیلی است. برای مثا در طی ۱فراخوان مؤسسه، ۹۹۱طرح
از ۵۹۵طرح ارسالی توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران (درصد قبولی ۲۹/۹درصد)، ۹طرح از ۱طرح ارسالی توسط محققاان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (درصد قبولی ۹۹/۹درصد) و ۹طرح از ۵طرح ارسالی توسط محققاان دانشاگاه علاوم پزشاکی لرساتان
(درصد قبولی ۱۲درصد) مورد پذیرش قرار گرفته است. ذکر این نکته ضروری به نظر میرساد کاه بررسای نتاای ارزشایابی پژوهشای
دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سا ۹۹۱۳که مربوط به تولیدات علمی دانشگاهها در سا ۹۹۱۱است نشان میدهد دانشگاه علوم
پزشکی تهران رتبه او برونداد پژوهشی را دارد که میزان آن دو برابر برونداد پژوهشی دانشگاه رتبه دوم اسات (مجماوع امتیااز تعاداد
مقالات و کیفیت مجلاتی که مقالات در آن منتشر شده و ارجاعات مقالات ۲۱۲۱۳۱در مقایسه با .)۹۲۲۹۳۹در ضمن در همین ساا
بیش از ۹۱درصد از برونداد پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران مربوط به پژوهشگاه غدد این دانشاگاه و ۱درصاد ساهم پژوهشاکده
گوارش و کبد این دانشگاه میباشد. به عبارتی بیش از ۲۳درصد برونداد پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران سهم این دو پژوهشاکده
و پژوهشگاه میباشد که جذب و حمایت از سرمایههای انسانی برجسته در این دو نهاد میتواند مهمترین نقطه قوت آنها باشد
.
بر این باوریم که مسیری که تاکنون طی شده فاقد عیب و نقص نبوده است و از طارف دیگار مؤسساه های محادودیتی بارای ارتقاای
کیفیت عملکرد خود قائل نبوده و از ابتدا تاکنون نیز فرایندهای مدیریت پژوهش را به طاور ماداوم تصاحیح کارده و ارتقاا داده اسات.
فرصتهای ایجاد شده در مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران متعلق به همه محققان کشور است و تلاش مای شاود های
محدودیتی به جز شایستگی علمی در برخورداری از این فرصتها وجود نداشته باشد. محققان دانشگاههای مختلف، با سالایق و علایاق
متفاوت و حتی برخی از منتقدان نیز از این فرصتها استفاده نمودهاند. مؤسسه نیماد در مدت فعالیت نه چندان طاولانی خاود هار روز
گامی جدید در مسیر شفافسازی حداکثری برداشته است و از این موضوع نه تنها پشیمان نیست بلکه با قوت و تاکید بیشتر از قبل بار
این امر اهتمام دارد و از هرگونه بررسی جزئیات طرحهای پژوهشی از جمله مشخصات همکااران، روناد تصاویب، نظاارت و هزیناهکارد
اعتبارات طرحها توسط دستگاههای نظارتی استقبا میکند. این مؤسسه ضمن اینکه نگرانی خود را از انعکا غیرحرفهای، شبهه انگیز
و غیرمنصفانه اطلاعات گزینش شده اعلام میدارد اما در مجموع فضای ایجاد شده را فرصتی مناسب بارای بهباود فراینادها در تماامی
نظامهای حمایتگر پژوهشی کشور به خصوص مؤسسه نیماد میداند و آمادگی خود را برای دریافت پیشنهادات و توصیههاای مشافقانه،
نقدهای منصفانه و حتی غیرمنصفانه همه ذینفعان به ویژه جامعه پژوهشگران سلامت اعلام میدارد.

۸بهمن ۸۸
نشانی مطلب در وبگاه مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران
http://nimad.ac.ir/content/199/NIMAD-Statement
 .
آرشیو
فايل های مربوطه :نيماد.pdf396.833 KB
بیشتر
نسخه قابل چاپ