شنبه 24 مهر 1400  

اخبار

1400/5/25 دوشنبه

انتشار مقالات Q1 توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی آبادان.

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی آبادان مقالات Q1 منتشر کردند..

.
به گزارش خبرنگار وبدا در آبادان و به نقل از اداره علم سنجی، در مجامع علمی و دانشگاهی برای ارزیابی تاثیرگذاری و کیفیت یک مجله از رتبه بندی مجلات استفاده می شود. رتبه بندی درواقع منعکس کننده جایگاه یک مجله در میان سایر مجلات در یک رشته خاص، میزان دشواری چاپ مقاله در مجله و اعتبار مجله است. مطابق نمودار زیر دانشگاه علوم پزشکی آبادان در انتشار مقالات Q1 روند صعودی داشته است.



همچنین پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی آبادن در پنج ماهه اول سال 1400 (فروردین تا مرداد 1400) 26 مقاله دارای رتبه علمی Q1 منتشر کرده‌اند.
 
.
آرشیو
كلمات كليدی :انتشار مقالات Q1 توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی آباداندانشگاه علوم پزشکی آبادانمقالات Q1سارا مبارکمصطفی جمالان
نسخه قابل چاپ
بیشتر