چهارشنبه 9 اسفند 1402  

آیین نامه ها و فرم ها

1401/8/8 یکشنبه

آیین نامه ها.

آیین نامه ها، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و راهنما ها.

.
ردیف عنوان لینک دانلود
1 دستورالعمل حمایت از فعالیت های پژوهشگران و فناوران دانشگاه های علوم پزشکی کشور لینک
2 آیین نامه واحد توسعه تحقیقات بالینی و شورای پژوهشی بیمارستان های آموزشی لینک
3 معیار انتخاب استاد راهنما و پایان نامه برتر دانشجویی در سال 1402 لینک
4 آیین نامه انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی آبادان سال 1402 لینک
5 شیوه نامه انتخاب پژوهشگران دانشجویی برگزیده سال 1402 دانشگاه علوم پزشکی آبادان لینک
6 دستورالعمل اجرایی پایان نامه دانشجویان دوره دکتری عمومی رشته پزشکی سال 1402 لینک
7 آیین نامه طرح های فناورانه (محصول محور) دانشگاه علوم پزشکی آبادان 1402 لینک
8 دستورالعمل نحوه شرکت در کنگره ها و سمینارهای علمی داخل کشور 1402 لینک
9 آیین نامه طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی آبادان 1402 لینک
10 آیین نامه انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی آبادان 1401 لینک
11 شیوه نامه انتخاب پژوهشگران برتر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آبادان 1401 لینک
12 آیین نامه طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی آبادان 1401 (به روز رسانی شده) لینک
13 آیین نامه داخلی تالیف و ترجمه دانشگاه علوم پزشکی آبادان تصویب سال 1401 ( به روز رسانی شده) لینک
14 آیین نامه طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی دانشگاه علوم پزشکی آبادان سال 1401 لینک
15 آیین نامه طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی آبادان 1400 لینک
16 آیین نامه داخلی تالیف و ترجمه دانشگاه علوم پزشکی آبادان در سال 1400 لینک
17 آیین نامه پرداخت حق الزحمه داوری، مشاوره آماری و ویراستاری مجله 1400 لینک
18 آیین نامه مصوب شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آبادان در خصوص طرح های تحقیقاتی دانشجویی 1400 لینک
19 آیین نامه گرنت های ارتباط با صنعت و جامعه، دانشگاه های علوم پزشکی کشور لینک
20 دستورالعمل اجرایی پایان نامه دانشجویان دوره دکتری عمومی رشته پزشکی 1400 لینک
21 شیوه نامه مالکیت فکری 1400 لینک
22 دستورالعمل اجرایی طرح های ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی آبادان لینک
23 آیین نامه طرح های فناورانه 1399 لینک
24 آیین نامه شرکت در کنگره های داخلی اسفند 1397 لینک
25 آیین نامه شرکت در کنگره های خارجی لینک
26 آیین نامه پزشک پژوهشگر لینک
27 آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر لینک
28 آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از اعضاء هیأت علمی برگزیده لینک
29 آیین نامه نظارت برحسن انجام اخلاقی طرح های پژوهشی لینک
30 راهنمای کشوری اخلاق در پژوهش لینک
31 شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی دانشگاه ها وموسسات عالی وپژوهشی لینک
32 آیین نامه منتورشیپ اسفند 1395 لینک
33 آیین نامه اختصاص اعتبارات ویژه پژوهشی (گرنت) در سال 1398 لینک
34 دستورالعمل نحوه عضویت در مرکز ثبت کارآزمایی لینک
35 دستورالعمل نحوه عدم پذیرش کارآزمایی لینک
36 راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی لینک
35 راهنماي ارزشيابي عملكرد فعاليت هاي پژوهشي مراكز تحقيقات علوم پزشكي كشوردر سال1394 لینک
36 دستورالعمل کمیته کشوری اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی آبادان لینک
37 دستورالعمل نحوه اعطای ترفیع سالانه اعضا هیئت علمی لینک
38 آیین نامه اداری، استخدامی اعضاء هیأت علمی لینک
39 آیین نامه نظارت برحسن انجام اخلاقی طرح های پژوهشی مصوب شده در کمیته اخلاق لینک
40 راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی لینک
41 مراحل انجام دفاع و تسویه حساب دانشجویان پزشکی عمومی لینک
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بيشتر