شنبه 2 تیر 1403  

آیین نامه ها و فرم ها

1398/11/14 دوشنبه

آیین نامه ها و فرم ها.

.

آیین نامه طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی آبادان 1401 (به روز رسانی شده)

آیین نامه داخلی تالیف و ترجمه دانشگاه علوم پزشکی آبادان تصویب سال 1401 ( به روز رسانی شده)

آیین نامه طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی آبادان 1400

تقویم ماهانه برنامه شوراها
و کمیته های تحقیقات و فناوری در سال 1400

آیین نامه داخلی تالیف
و ترجمه دانشگاه علوم پزشکی آبادان در سال 1400

آیین نامه گرنت های ارتباط با صنعت و جامعه، دانشگاه های علوم پزشکی کشور

الویت های پژوهشی سال 1400

الویت های پژوهشی سال 1399


چک ليست نظارت بر مطالعه پژوهشي 1041

آیین نامه پرداخت حق الزحمه داوری، مشاوره آماری و ویراستاری مجله 1400

آیین نامه مصوب شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آبادان در خصوص طرح های تحقیقاتی دانشجویی 1400

دستورالعمل اجرایی پایان نامه دانشجویان دوره دکتری عمومی رشته پزشکی 1400

شیوه نامه مالکیت فکری 1400


دستورالعمل اجرایی طرح های ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی آبادان

آیین نامه طرح های فناورانه

اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آبادان آبان 99

Affiliations

آیین نامه شرکت در کنگره های داخلی (اسفند97)

آیین نامه پزشک پژوهشگر

فرم امتیازبندی دانشجویان نمونه پژوهشی

آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر

آیین نامه شناسایی وپشتیبانی از اعضاء هیأت علمی برگزیده

آیین نامه شرکت در کنگره های خارجی

آیین نامه نظارت برحسن انجام اخلاقی طرح های پژوهشی

راهنمای کشوری اخلاق درپژوهش

جدول آیین نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی

شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی دانشگاه ها وموسسات عالی وپژوهشی

آیین نامه منتورشیپ (اسفند95)

آیین نامه اختصاص اعتبارات ویژه پژوهشی (گرنت) در سال 1398

دستورالعمل نحوه عضویت در مرکز ثبت کارآزمایی

دستورالعمل نحوه عدم پذیرش کارآزمایی

راهنمای کشوری اخلاق

ارزشیابی مراکز تحقیقاتی

ارزشیابی کارگاه اخلاق در پژوهش

لیست هزینه کارکرد دستگاه های آزمایشگاه

مقالاتی که نیاز به دریافت کد IRCTدارند

فرم داوری طرح ها

دستورالعمل کمیته کشوری اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی آبادان

فرم رضایت نامه آگاهانه

فرم آماری طرح های تحقیقاتی

فرم بررسی طرح های تحقیقاتی در کمیته اخلاق

دستورالعمل نحوه اعطای ترفیع سالانه اعضا هیئت علمی

فرم طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی آبادان

فرم ترجمان وانتقال دانش در نظام سلامت

آیین نامه اداری ،استخدامی اعضاء هیأت علمی

فرم پروپوزال دانشجویی

طرح های تحقیقاتی مصوب در شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آبادان

فرم خام HSR

طرح های تحقیقاتی دارای کد اخلاق

فرم پاداش مقالات دانشگاه علوم پزشکی آبادان ( شهریور 98)

مراحل انجام دفاع

.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بيشتر